کالرآیدی

کالرآیدی 2 خط دانژه

 • پشتیبانی از 2 خط شهری
 • دارای 2 خروجی برای تلفن
 • پورت متغیر USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه فلزی

170000 تومان

کالرآیدی 2 خط تیلدا

 • پشتیبانی از 2 خط شهری
 • دارای 2 خروجی برای تلفن
 • پورت ثابت USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه پلاستیکی

170000 تومان

کالرآیدی 4 خط دانژه

 • پشتیبانی از 4 خط شهری
 • دارای 4 خروجی برای تلفن
 • پورت متغیر USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه فلزی

190000 تومان

کالرآیدی 4 خط تیلدا

 • پشتیبانی از 4 خط شهری
 • دارای 4 خروجی برای تلفن
 • پورت ثابت USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه پلاستیکی

190000 تومان

کالرآیدی 4 خط تیلدا

 • پشتیبانی از 4 خط شهری
 • دارای 4 خروجی برای تلفن
 • پورت ثابت USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه پلاستیکی
 • امکان ضبط مکالمه

395000 تومان

کالرآیدی 6 خط تیلدا

 • پشتیبانی از 6 خط شهری
 • دارای 6 خروجی برای تلفن
 • پورت ثابت USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه پلاستیکی

280000 تومان

کالرآیدی 8 خط دانژه

 • پشتیبانی از 8 خط شهری
 • دارای 8 خروجی برای تلفن
 • پورت متغیر USB
 • نصب و راه اندازی راحت
 • بدنه فلزی

320000 تومان